Schildersbedrijf A.W. van der Burgh
Hofsingel 107 010 5910335
3155 AL Maasland info@adwinvanderburgh.nl

Leveringsvoorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop, gesloten tussen schildersbedrijf A.W. van der Burgh en een derde, voor zover niet schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen. Algemene voorwaarden van een derde gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Schildersbedrijf A.W. van der Burgh zijn aanvaard. 

Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en hebben een geldingstermijn van drie maanden. Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging door Schildersbedrijf A.W. van der Burgh. Prijswijzigingen na de datum van aanbieding en voor de datum van levering kunnen worden doorberekend. 

Leveringen
In een overeenkomst vastgelegde levertijden zijn geen fatale termijnen. Wegens overschrijding van de levertijd kan de derde de order niet annuleren en/of de betaling van zaken weigeren. Verzuim treedt pas in na ingebrekestelling door de opdrachtgever onder verlening van een redelijke termijn om alsnog na te komen. 

Risico
Door Schildersbedrijf A.W. van der Burgh  geleverde goederen gaan na transport naar de bouwplaats of de plaats van bestemming over op risico van de afnemer.  Bij vervoer door of namens de afnemer zelf gaat het risico direct na het laden over op de afnemer. 

Wijzigingen in het aangenomen werk
Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van aanwijzingen van de overheid, hetzij als gevolg van wijzigingen veroorzaakt doordat de opdrachtgever verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering, behoren, wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, als meerwerk te worden beschouwd en voorzover daaruit minder kosten ontstaan, als minderwerk.
Meerwerk en minderwerk zullen naar billijkheid worden verrekend met de betaling van de hoofdsom, respectievelijk de laatste termijn daarvan. 

Aansprakelijkheden
Schildersbedrijf A.W. van der Burgh staat in voor goede uitvoering van het werk qua materialen en bewerking. Opdrachtgever kan het werk bij voltooiing en opneming mondeling goedkeuren. Eventuele tekortkomingen dienen binnen 24 uur te worden gemeld. Indien schildersbedrijf A.W. van der Burgh  schriftelijk heeft medegedeeld dat het werk is voltooid, wordt opdrachtgever geacht zijn goedkeuring te hebben  verleend  wanneer hij niet binnen acht dagen na die mededeling schriftelijk onder opgaaf van redenen anders heeft verklaard. 
Bij materiaalgebreken binnen twee maanden na oplevering, welke gebreken onmiddellijk schriftelijk moeten worden gemeld, worden gratis nieuwe materialen geleverd, waarbij demontage en montage voor rekening van opdrachtgever komen. Geringe in de handel geaccepteerde en niet te vermijden afwijkingen in materialen en/of onderdelen kunnen geen grond tot reclames opleveren.    

Betalingen
Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Eventuele reclames dienen binnen acht dagen onder opgaaf van redenen schriftelijk te zijn ingediend en geven geen recht op opschorting van betalingsverplichtingen. Verrekeningen met eventuele vorderingen zijn niet toegestaan, tenzij tevoren schriftelijk overeengekomen.
Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden, komen een rentevergoeding van 1 procent per maand en alle incassokosten, die tenminste 10 procent van de openstaande vordering geacht worden te belopen, inclusief BTW, voor rekening van de nalatige. Schildersbedrijf A.W. van der Burgh  is te allen tijde gerechtigd zekerheid te verlangen voor het nakomen van betalingsverplichtingen. Het niet of onvoldoende nakomen van betalingsverplichtingen geeft Schildersbedrijf A.W. van der Burgh  het recht vervolgleveringen op te schorten.    
  

Overmacht
In geval van overmacht heeft Schildersbedrijf A.W. van der Burgh  het recht de levering van zaken dan wel de uitvoering van werk op te schorten, zonder dat de opdrachtgever enige aanspraak op schadevergoeding heeft. Indien de overmacht tenminste drie maanden zal duren, heeft Schildersbedrijf A.W. van der Burgh het recht de overeenkomst te ontbinden.
Onder overmacht moet worden verstaan elke niet toerekenbare niet-nakoming, zoals oorlog, oproer, brand in het bedrijf, werkstakingen, belemmerende maatregelen vanwege de overheid, niet of niet tijdige levering door leveranciers dan wel elke oorzaak buiten controle van Schildersbedrijf A.W. van der Burgh.

Toepasselijk recht en forumkeuze
Op met Schildersbedrijf A.W. van der Burgh gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen, die naar aanleiding daarvan ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.  

Maasland, 25 januari 2012
A.W. van der Burgh